Tábori szabályzat

BIKA Tini tábor szabályzat

A TINI tábori szabályzat pdf-ben letölthető innen!

A tábor célja, szellemisége

 • A Bibliai Kalandtábor (BIKA) céljai:
  • A Biblia legfontosabb üzenetének, az evangéliumnak a továbbadása, az élménypedagógiára alapozva, egy-egy történelmi kor, bibliai történet, különböző országok, helyszínek megismerése, történések átélése által
  • Természet közeli életmód elsajátítása a bivakolás, tábortűz gyújtás,  tájékozódás, és a környezettudatos életvitel megismerésével, módszereivel
  • Az önállóság és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés fontosságára és értékeire való nevelés
 • A tábori szabályok, a táborban történő események, és a tábor szervezési alapelveinek kialakítása a fentebb felsorolt célok és értékek mentén történt, és ezek szellemiségét tükrözi.

A BIKA tábor általános szabályai

 • A tábor, az aktuális táborra vonatkozó tájékoztatóban megjelölt találkozó helyen és időben kezdődik, és az abban zárásként meghatározott helyen és időpontban ér véget. Ezen időszak alatt a tábori szabályzat betartása minden résztvevő számára kötelező!
 • A tábor elején kihirdetett, a tábor területét meghatározó határokat átlépni, a tábor területét elhagyni, csak a tábori program keretében, a program szervezőinek kíséretében, más esetben kizárólag táborvezetői engedéllyel szabad!
 • A BIKA tábor alapfilozófiája a természet megismerése és tisztelete, így minden táborozó felé elvárás a természet, és az abban található élőlények épségének, egészségének megóvása. Kötelesek mindent megtenni azért, hogy az állatok és növények természetes életmenetét csak indokolt esetben zavarják.
 • A táborban meghatározott időpontokban szervezett programokon történő részvétel mindenki számára kötelező! Kivételt képezhet ez alól betegség, sérülés, vagy indokolt esetben kért táborvezetői engedély.
 • A táborban kihirdetett és kommunikált időpontok (pl. étkezések időpontjai, takarodó stb) betartása mindenki számára kötelező.
 • A táborban a résztvevők „családokba” szervezve élnek. A családok élén egy-egy idősebb, felelősségteljes fiatal, mint „szülő” áll, néhány „családsegítővel”. A tábor ideje alatt a résztvevők nekik engedelmességgel tartoznak. Bármely ezzel kapcsolatban felmerülő probléma esetén a táborvezetőhöz fordulhatnak panaszukkal.
 • A táborozók egymáshoz, szervezőkhöz, a családhoz rendelt segítőkhöz való viszonyának a kölcsönös tiszteletre, udvariasságra, szeretetre kell épülnie. Egymás sértegetése, trágár beszéd, viszálykeltés nem megengedett!
 • Közös használatú szerszámokat, eszközöket egy központi raktárban tároljuk. A központi raktárból csak a segítő munkatársak, szervezők hozhatnak el szerszámokat, a raktárba táborozóknak a belépés tilos!
 • Testi épséget veszélyeztető eszközök használata csak szervezői felügyelettel történhet.
 • Minden résztvevő felelős a táborhely rendjéért, tisztaságáért, a tábori felszerelés és a rábízott eszközök épségéért, rendeltetésszerű használatáért. A felszerelés vagy eszköz meghibásodását, illetve az ezekben keletkezett károkat a tábor vezetősége felé minden résztvevő köteles haladéktalanul jelenteni!
 • Szándékos, vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozást, a károkozó szülője, törvényes képviselője köteles a tábor számára a helyreállítás költségén megtéríteni!
 • A táborozók felelősek saját felszerelésük, ruházatuk, és személyes tárgyaik rendben tartásáért, el- és összepakolásáért. A saját felszerelésben gondatlanságból bekövetkezett károkért, illetve a személyes tulajdonú tárgyak elvesztéséért a szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
 • A tábori konyhában csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak! Táborozó számára oda belépni, csak akkor szabad, ha konyhai munkára van beosztva és a napos feladatait látja el ott.
 • A konyhához tartozó raktárba belépni szigorúan tilos!
 • A táborozók a tábori élelmiszer és vízkészletet kötelesek, a valós szükségleteik mértékének megfelelően fogyasztani és felhasználni! Az élelmiszerrel és ivóvízzel játszani, azt pazarolni szigorúan tilos!
 • Étkezés után mindenki köteles elmosogatni és elpakolni saját evőeszközeit, tányérját, bögréjét. A mosogatás három fázisban, lavórokban történik, az ÁNTSZ vonatkozó előírásai szerint.
 • Szemetet, a tábor területén kialakított szelektív hulladékgyűjtőben lehet elhelyezni, a hulladék típusának megfelelő gyűjtőben.
 • A táborban nemenként elkülönített WC, illetve tisztálkodáshoz fóliából és raklapokból kialakított tisztálkodó egység kerül kialakításra. Ezek tisztán tartása, rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelező. Szigorúan tilos az ellenkező neműek számára kialakított egységekbe történő belépés!
 • A táborban „orvosi” szerepkörben legalább 1 szervező tartózkodik, akihez a résztvevők bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak. A tábor előtt gyermek szakorvos segítségével elsősegély készletet állítunk össze. Az ebben lévő gyógyászati készítmények, gyógyszerek alkalmazásáról a „tábori orvos” dönt. Vényköteles készítmények kizárólag orvosi diplomával rendelkező személy javaslatára adhatók ki. A „tábori orvos” nem feltétlenül orvos végzettségű személy, ezért felelősségi köre súlyosabb, életveszélyes helyzetben kizárólag a mentésre hivatott szervek értesítésére terjed ki.
 • A táborba tilos alkoholtartalmú italokat, tudatmódosító szereket hozni, valamint ezeket a tábor ideje alatt akár a tábor területén vagy azon kívül fogyasztani!

Záró rendelkezések

  • A tábor szervezői kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a fenti szabályok be nem tartásából eredő bármilyen személyi sérülésekért illetve dologi károkért.
  • A táborban előforduló konfliktusok kezelése a tábor szellemiségét meghatározó keresztyén értékek mentén történik. Amennyiben a táborozók egymás közötti konfliktusaikat nem tudják magunk között megoldani, a családjukban velük lévő szülőik segítségét kérhetik. Segítők és táborozók közötti konfliktus megoldására a szervező csapat, szükség esetén a táborvezető nyújt segítséget.
  • Jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegése – súlyától függően – a táborozókkal szemben felelősségre vonást eredményezhet. Ennek következményeként a táborozó a táborból hazaküldhető, melyről a táborvezető hoz döntést. Hazaküldés esetén a hazajutásról, saját költsége terhére, a szülő köteles gondoskodni. Az a táborozó, aki a szabályzatot szándékosan, jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is kizárható a táborból.

 • A jelentkezők törvényes képviselői a jelentkezési űrlap elküldésével kijelentik, hogy jelen dokumentumot elolvasták, megértették, és a benne részletezett szabályokat elfogadják.

BIKA IFI tábor szabályzat

AZ IFI tábori szabályzat pdf-ben letölthető innen!

A tábor hitvallása, célja, szellemisége 

Hitünk, tanításunk és életünk a teljes Szentírásra (Ószövetség és Újszövetség) épül, és azt, mint lezárt kijelentést tartjuk ma is irányadónak. Amit ebből megértünk, azt Isten segítségével tanítjuk, és életünkben megvalósítani igyekezünk.

Isten Szentháromság: Atya, Fiú, Szent Szellem (Szentlélek), Egy Örök Isten. Ennek a titkát megérteni nem tudjuk, de a Biblia kijelentése alapján alázattal elfogadjuk.

A Szentírás Isten kijelentése, Istentől ihletett, és teljes mértékben megbízható, tévedhetetlen, melyet Isten azóta is minden lényeges hibától megőrzött. A Szentírást a Szent Szellem teszi érthetővé, élővé és hatóvá.

Az evangélium fogalma hitünk szerint 

Jézus Krisztus hív minden bűnös embert. Akik megtört szívvel, hittel és bűnbánattal Őhozzá jönnek (megtérnek), azoknak ingyen kegyelemből üdvösséget ad, igaznak nyilvánítja, és új élettel ajándékozza meg (újonnan szüli) őket. Ez az új élet nem a régi megjavítása, hanem Krisztus élete a Szent Szellem által. A jó cselekedetek által nem lehet üdvözülni, azok a Szent Szellem gyümölcse(i) a már újonnan született hívő életében. Isten Szelleme lakozást vesz, és üdvbizonyosságot munkál azokban, akik új, örök életet nyertek Krisztusban.

A Bibliai Kalandtábor (BIKA) ifitábor céljai:

 • a korosztályt érintő és érdeklő témák, kérdések boncolgatása, válaszok keresése a Biblia fényében 
 • Isten keresni, megismerni, jelenlétében lenni 
 • a Biblia legfontosabb üzenetének, az evangéliumnak a továbbadása, Krisztusba vetett hitünk megerősítése a közösség által 
 • a hétköznapi életből kiszakadva kikapcsolódás és aktív pihenés a természetben
 • az önállóság és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés fontosságára és értékeire való nevelés

A tábori szabályok, a táborban történő események és a tábor szervezési alapelveinek kialakítása a fentebb felsorolt célok és értékek mentén történt, és ezek szellemiségét tükrözi.

A BIKA ifitábor keresztény jellegéből fakadó speciális szabályok

 • Az ifitábor hatékony működése és céljainak megvalósulása érdekében, valamint a tábor magas létszáma miatt szükséges egy olyan szabályrendszer közös elfogadása, mellyel együtt jár bizonyos személyes érdekekről, szempontokról és célokról való önkéntes lemondás.
 • Bizonyos magatartási elvek szükséges részeit képezik annak az erőfeszítésünknek, hogy olyan légkört teremtsünk, melyben megvalósulhatnak a tábor céljai. Ezért a résztvevőktől elvárjuk, hogy tartózkodjanak a szeszesital, dohányáru, illetve bármilyen kábítószer fogyasztásától vagy birtoklásától, és mindenféle házasságon kívüli szexuális tevékenységtől.
 • Hisszük, hogy párkapcsolatok tekintetében Isten minden ajándékát és áldását a férfi és nő között létrejött házasság kereteiben adja.  Ezért a táborban résztvevőktől elvárjuk, hogy felelősen, a közösségi szabályokat figyelembe véve, nem megbotránkoztató módon ismerkedjenek egymással. A felelőtlen flörtölés, az öncélú vágyak megélése a tábor értékrendjével nem összeegyeztethető.    
 • A tábor ideje alatt közös programokat szervezünk, melyen a részvétel mindenki számára kötelező!
 • A BIKA ifitábor speciális szabályainak betartása abban az esetben is elvárt, ha valakinek saját meggyőződése nem teljesen egyezik ezekkel.

A BIKA ifitábor általános szabályai 

 • A tábor az aktuális táborra vonatkozó tájékoztatóban megjelölt találkozóhelyen és időben kezdődik, és az abban zárásként meghatározott helyen és időpontban ér véget. Ezen időszak alatt a tábori szabályzat betartása minden résztvevő számára kötelező! 
 • A tábor elején kihirdetett, a tábor területét meghatározó határokat átlépni, a tábor területét elhagyni csak a táborvezető tudtával és engedélyével szabad! 
 • A BIKA-tábor alapfilozófiája a természet megismerése és tisztelete, így minden táborozó felé elvárás a természet és az abban található élőlények épségének, egészségének megóvása. Kötelesek mindent megtenni azért, hogy az állatok és növények természetes életmenetét csak indokolt esetben zavarják. 
 • A táborozók egymáshoz és a vezetőkhöz való viszonyának a kölcsönös tiszteletre, udvariasságra, szeretetre kell épülnie. Egymás sértegetése, trágár beszéd, viszálykeltés nem megengedett! 
 • Minden táborozó felelős a táborhely rendjéért, tisztaságáért, a tábori felszerelés és a rábízott eszközök épségéért, rendeltetésszerű használatáért. A felszerelés vagy eszköz meghibásodását, illetve az ezekben keletkezett károkat a tábor vezetősége felé minden résztvevő köteles haladéktalanul jelenteni! 
 • A szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozást a károkozó, kiskorú esetén annak szülője, törvényes képviselője köteles a tábor számára a helyreállítás költségén megtéríteni! 
 • A táborozók felelősek saját felszerelésük, ruházatuk és személyes tárgyaik rendben tartásáért, el- és összepakolásáért. A saját felszerelésben gondatlanságból bekövetkezett károkért, illetve a személyes tulajdonú tárgyak elvesztéséért a szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. 
 • A tábori konyhában csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak! Táborozó számára oda belépni csak akkor szabad, ha konyhai munkára van beosztva. 
 • A konyhához tartozó raktárba belépni szigorúan tilos! 
 • A táborozók a tábori élelmiszer– és vízkészletet kötelesek a valós szükségleteik mértékének megfelelően fogyasztani és felhasználni! Az élelmiszerrel és ivóvízzel játszani, azt pazarolni szigorúan tilos! 
 • Étkezés után mindenki köteles elmosogatni és elpakolni saját evőeszközeit, tányérját, bögréjét. A mosogatás három fázisban, lavórokban történik, az erre vonatkozó törvényi előírások szerint. 
 • Szemetet a tábor területén kialakított szelektív (a hulladék típusának megfelelő) hulladékgyűjtőben lehet elhelyezni. 
 • A táborban nemenként elkülönített WC, illetve tisztálkodáshoz fóliából és raklapokból kialakított tisztálkodóegység kerül kialakításra. Ezek tisztán tartása, rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelező. Szigorúan tilos az ellenkező neműek részére kialakított egységekbe történő belépés! 
 • A táborban „orvosi” szerepkörben legalább egy szervező tartózkodik, akihez a résztvevők bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak. A tábor előtt – szakorvos segítségével – elsősegélykészletet állítunk össze. Az ebben lévő gyógyászati készítmények, gyógyszerek alkalmazásáról a „tábori orvos” dönt. Vényköteles készítmények kizárólag orvosi diplomával rendelkező személy javaslatára adhatók ki. A „tábori orvos” nem feltétlenül orvos végzettségű személy, ezért felelősségi köre súlyosabb, életveszélyes helyzetben elsősegélynyújtásra és a mentésre hivatott szervek értesítésére terjed ki.

Záró rendelkezések 

 • A tábor vezetői kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a fenti szabályok be nem tartásából eredő bármilyen személyi sérülésekért, illetve dologi károkért. 
 • A táborban előforduló konfliktusok kezelése a tábor szellemiségét meghatározó keresztyén értékek mentén történik. Amennyiben a táborozók egymás közötti konfliktusaikat nem tudják maguk között megoldani, a szervező csapat, szükség esetén a táborvezető nyújt segítséget. 
 • Jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegése – súlyától függően – a táborozókkal szemben felelősségre vonást eredményezhet. Ennek következményeként a táborozó a táborból hazaküldhető, melyről a táborvezető hoz döntést. Hazaküldés esetén a hazajutásról – saját költsége terhére – a szülő köteles gondoskodni. Az a táborozó, aki a szabályzatot szándékosan, jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is kizárható a táborból. 
 • A jelentkezők – kiskorú esetén azok törvényes képviselői – a jelentkezési űrlap elküldésével kijelentik, hogy jelen dokumentumot elolvasták, megértették, és a benne részletezett szabályokat elfogadják.

BIKA Önkéntes szabályzat

AZ ÖNKÉNTES tábori szabályzat pdf-ben letölthető innen!

A tábor hitvallása, célja, szellemisége 

Hitünk, tanításunk és életünk a teljes Szentírásra (Ószövetség és Újszövetség) épül , és azt, mint lezárt kijelentést tartjuk ma is irányadónak. Amit ebből megértünk, azt Isten segítségével tanítjuk, és életünkben megvalósítani igyekezünk.

Isten Szentháromság: Atya, Fiú, Szent Szellem (Szentlélek), Egy Örök Isten. Ennek a titkát megérteni nem tudjuk, de a Biblia kijelentése alapján alázattal elfogadjuk.

A Szentírás Isten kijelentése, Istentől ihletett, és teljes mértékben megbízható, tévedhetetlen, melyet Isten azóta is minden lényeges hibától megőrzött. A Szentírást a Szent Szellem teszi érthetővé, élővé és hatóvá.

Az evangélium fogalma hitünk szerint 

Jézus Krisztus hív minden bűnös embert. Akik megtört szívvel, hittel és bűnbánattal Őhozzá jönnek (megtérnek), azoknak ingyen kegyelemből üdvösséget ad, igaznak nyilvánítja, és új élettel ajándékozza meg (újonnan szüli) őket. Ez az új élet nem a régi megjavítása, hanem Krisztus élete a Szent Szellem által. A jó cselekedetek által nem lehet üdvözülni, azok a Szent Szellem gyümölcse(i) a már újonnan született hívő életében. Isten Szelleme lakozást vesz, és üdvbizonyosságot munkál azokban, akik új, örök életet nyertek Krisztusban.

A Bibliai Kalandtábor (BIKA) céljai 

 • a Biblia legfontosabb üzenetének, az evangéliumnak a továbbadása az élménypedagógiára alapozva, egy-egy történelmi kor, bibliai történet, különböző országok, helyszínek megismerése, történések átélése által
 • természetközeli  életmód elsajátítása a bivakolás, tábortűz gyújtás, tájékozódás és a környezettudatos életvitel megismerésével, módszereivel 
 • az önállóság és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés fontosságára és értékeire való nevelés 

A tábori szabályok, a táborban történő események és a tábor szervezési alapelveinek kialakítása a fentebb felsorolt célok és értékek mentén történt, és ezek szellemiségét tükrözi. 

BIKA tábori önkéntesség fogalma

A BIKA tinitábora 10-14 éves korosztály számára szervezett nyári tábor. A tábor szervezéséhez, lebonyolításához a tábor vezetősége a 16 éves vagy annál idősebb korosztályból önkéntes munkatársakkal dolgozik együtt. A munkatársak feladata a programok lebonyolításában való segítség, a táborozók felügyelete, továbbá a tábor vezetőivel való együttműködés a tábor céljainak elérésének érdekében.

Az önkéntesekkel szembeni elvárásaink 

 • A tábor hatékony működése és céljainak megvalósulása érdekében, valamint a tábor magas létszáma miatt szükséges egy olyan szabályrendszer közös elfogadása, mellyel együtt jár bizonyos személyes érdekekről, szempontokról és célokról való önkéntes lemondás.
 • Bizonyos magatartási elvek szükséges részeit képezik annak az erőfeszítésünknek, hogy olyan légkört teremtsünk, melyben megvalósulhatnak a BIKA tábor céljai. Ezért, annak érdekében, hogy a fiatalok előtti bizonyságtételünk következetes és feddhetetlen maradjon, a BIKA tábor elvárja önkénteseitől, hogy tartózkodjanak a szeszesital, dohányáru, illetve bármilyen kábítószer fogyasztásától vagy birtoklásától, és mindenféle házasságon kívüli szexuális tevékenységtől.
 • Önkénteseink számára – a tábor jellegéből fakadóan – már a nomád körülmények is a hétköznapi komfortzónából történő kilépést jelentik, ezért a táborban felmerülő különböző feladatok megoldása az átlagosnál is nagyobb terhelést jelent. Önkénteseink jelentkezésükkel vállalják a BIKA tábor fenti sajátosságából fakadó extrém terhelést, több napos testi, lelki, szellemi kihívást, mely hisszük, hogy segít jellem- és személyiségfejlődésükben.  
 • Az önkéntes munkára való alkalmazás feltétele, hogy a jelentkező tagja vagy aktív résztvevője legyen egy, a BIKA tábor hitvallásával és céljaival azonosulni tudó helyi keresztyén közösségnek, melyről a közösség vezetője az általunk közzétett ajánló formanyomtatványon nyilatkozik. Kivételt képeznek ez alól az építő hétre és a bontásra jelentkezők.
 • A jelentkezés további feltétele az évente, a BIKA tábor építőhetével párhuzamosan megrendezésre kerülő Basic Training (alapképzés) elvégzése, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a BIKA tábor szellemi, lelki és fizikai alapjaival, találkozhatnak azokkal a kihívásokkal, amelyekkel önkéntesként a táborban szembesülni  fognak. Kivételt képeznek ez alól az építő hétre és a bontásra jelentkezők.
 • Az önkéntes munkatársakkal szemben támasztott követelmények betartása abban az esetben is elvárt, ha valakinek saját meggyőződése nem teljesen egyezik ezekkel. Ha valaki jó lelkiismerettel nem tud feltételeinkkel azonosulni, azt önkéntes munkatársként nem tudjuk fogadni. Elvárásainkkal szembeni szándékos engedetlenség a BIKA tábor önkéntes csapatából való azonnali kizárást eredményez.

A BIKA tábor általános szabályai 

 • A tábor az aktuális táborra vonatkozó tájékoztatóban megjelölt találkozóhelyen és időben kezdődik, és az abban zárásként meghatározott helyen és időpontban ér véget. Ezen időszak alatt a tábori szabályzat betartása minden segítő számára kötelező! 
 • A tábor elején kihirdetett, a tábor területét meghatározó határokat átlépni, a tábor területét elhagyni  csak a tábori program keretében vagy a tábor szervezésével összefüggő feladatok ellátására, más esetben kizárólag táborvezetői engedéllyel szabad! 
 • A BIKA tábor alapfilozófiája a természet megismerése és tisztelete. Így minden közreműködő felé elvárás a természet és az abban található élőlények épségének, egészségének megóvása. Kötelesek mindent megtenni azért, hogy az állatok és növények természetes életmenetét csak indokolt esetben zavarják. 
 • A táborban meghatározott időpontokban szervezett programokon történő részvétel mindenki számára kötelező! Kivételt képez ez alól, ha valaki a programok ideje alatt a tábori feladatával összefüggésben olyan tevékenységet lát el, amely ezt akadályozza. 
 • A táborban kihirdetett és kommunikált időpontok (pl. étkezések időpontjai, takarodó stb.) betartása mindenki számára kötelező! 
 • A táborban a résztvevők „családokba” szervezve élnek. A családok élén egy-egy idősebb, felelősségteljes fiatal mint „szülő” áll, néhány „családsegítővel”. A tábor ideje alatt a családba beosztott segítők és a táborozók is engedelmességgel tartoznak a „szülőknek”. Bármely, ezzel kapcsolatban felmerülő probléma esetén a táborvezetőhöz fordulhatnak panaszukkal. 
 • Az önkéntesek egymáshoz, táborozókhoz, vezetőkhöz való viszonyának a kölcsönös tiszteletre, udvariasságra, szeretetre kell épülnie. Egymás sértegetése, trágár beszéd, viszálykeltés nem megengedett! 
 • A táborban kialakított rendben a felettesek tisztelete, utasításainak betartása kortól és nemtől függetlenül kötelező!
 • A közös használatú szerszámokat, eszközöket egy központi raktárban tároljuk. A központi raktárból csak a segítő munkatársak, szervezők hozhatnak el szerszámokat. A raktárból a szerszámot felvevő/elvivő személy az általa elvitt szerszámért teljes felelősséggel tartozik, használat után az eszköz visszakerüléséről gondoskodni és a visszakerülésről meggyőződni köteles. 
 • Testi épséget veszélyeztető eszközök használata csak szervezői, nagykorú felügyelettel vagy a táborvezető által megbízott felügyelővel történhet. 
 • Minden önkéntes felelős a táborhely rendjéért, tisztaságáért, a tábori felszerelés és a rábízott eszközök épségéért, rendeltetésszerű használatáért. A felszerelés vagy eszköz meghibásodását, illetve az ezekben keletkezett károkat a tábor vezetősége felé minden résztvevő köteles haladéktalanul jelenteni! 
 • A szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozást a károkozó köteles a tábor számára a helyreállítás költségén megtéríteni! 
 • A tábori konyhában csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak! Nem konyhai dolgozó számára oda belépni csak akkor szabad, ha konyhai munkára van beosztva. 
 • A konyhához tartozó raktárba belépni csak a konyhai vezető kifejezett utasítására szabad! 
 • Az önkéntesek a tábori élelmiszer– és vízkészletet kötelesek a valós szükségleteik mértékének megfelelően fogyasztani és felhasználni! Az élelmiszerrel és ivóvízzel játszani, azt pazarolni szigorúan tilos! 
 • Étkezés után mindenki köteles elmosogatni és elpakolni saját evőeszközeit, tányérját, bögréjét. A mosogatás három fázisban, lavórokban történik, a törvény erre vonatkozó előírásai szerint. 
 • Szemetet a tábor területén kialakított szelektív (a hulladék típusának megfelelő) gyűjtőben szabad csak elhelyezni. 
 • A táborban nemenként elkülönített WC, illetve tisztálkodáshoz fóliából és raklapokból készült tisztálkodóegység kerül kialakításra. Ezek tisztán tartása, rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelező. Szigorúan tilos az ellenkező neműek egységeibe történő belépés! 
 • A táborban „orvosi” szerepkörben legalább egy szervező tartózkodik, akihez a résztvevők bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak.  A tábor előtt – szakorvos segítségével – elsősegélykészletet állítunk össze. Az ebben lévő gyógyászati készítmények, gyógyszerek alkalmazásáról a „tábori orvos” dönt. Vényköteles készítmények kizárólag orvosi diplomával rendelkező személy javaslatára adhatók ki. A „tábori orvos” nem feltétlenül orvos végzettségű személy, ezért felelősségi köre súlyosabb, életveszélyes helyzetben elsősegélynyújtásra és a mentésre hivatott szervek értesítésére terjed ki. 

Záró rendelkezések 

 • A tábor vezetői kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a fenti szabályok be nem tartásából eredő személyi sérülésekért, illetve dologi károkért. 
 • A táborban előforduló konfliktusok kezelése a tábor szellemiségét meghatározó keresztyén értékek mentén történik. Amennyiben az önkéntesek egymás közötti konfliktusaikat nem tudják maguk között megoldani, forduljanak a szervező csapathoz, szükség esetén a táborvezetőhöz segítségért! 
 • Jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegése – súlyától függően – az önkéntes munkatárssal szemben felelősségre vonást eredményezhet. Ennek következményeként az önkéntes a táborból hazaküldhető, melyről a táborvezető hoz döntést. Hazaküldés esetén a hazajutásról – saját költsége terhére – az önkéntes köteles gondoskodni. Az a segítő, aki a szabályzatot szándékosan, jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is kizárható a táborból. 
 • A jelentkezők a jelentkezési űrlap elküldésével kijelentik, hogy jelen dokumentumot elolvasták, megértették, és a benne részletezett szabályokat elfogadják. 
Bezárás