Alapozó képzés

Bükk, Szomolya

Június 30-július 05.

15+

INGYENES *

Ottalvós

7 nap / 6 éjszaka

Nomád

Alapozó Képzés (BT)

Ez a képzés a BIKA tábor és a Lámpás Klubok önkénteseinek szóló alapképzés. A résztvevőknek lehetősége van megismerkedni a szemléletünkkel, szolgálatunkkal, valamint számos hitbeli, gyakorlati készséget is elsajátíthatnak a hét folyamán.

Az Alapozó Képzés, valamint a ráépülő további képzési szintek modelljét a Youngstars International, nemzetközi partnerszervezetünk képzési rendszeréből emeltük át, akik hosszú éveken át fejlesztették, tökéletesítették a képzéseiket.

Mi mindent takar a BT?

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2021-től a BIKA TINI táboraiban új önkénteseink számára az ÖNKÉNTESSÉG FELTÉTELE a BT elvégzése.

(Ettől csak abban az esetben tudunk eltekinteni, ha megfelelő tapasztalattal rendelkezel már a gyermekek közötti szolgálat és a nomád életmód terén.)

Az idei tábor helyszíne: Szomolya közelében, az erdőben

A tábor ideje: 2024. június 30-július 05.

*Jelentkezési határidők és díjak:

A képzésen való részvétel INGYENES (De ha van rá lehetőséged, szívesen fogadunk 10.000 Ft hozzájárulást a hét költségeihez.)

Jelentkezési határidő: 2024. május 31.

AZ ÖNKÉNTES tábori szabályzat pdf-ben letölthető innen!

A tábor hitvallása, célja, szellemisége 

Hitünk, tanításunk és életünk a teljes Szentírásra (Ószövetség és Újszövetség) épül , és azt, mint lezárt kijelentést tartjuk ma is irányadónak. Amit ebből megértünk, azt Isten segítségével tanítjuk, és életünkben megvalósítani igyekezünk.

Isten Szentháromság: Atya, Fiú, Szent Szellem (Szentlélek), Egy Örök Isten. Ennek a titkát megérteni nem tudjuk, de a Biblia kijelentése alapján alázattal elfogadjuk.

A Szentírás Isten kijelentése, Istentől ihletett, és teljes mértékben megbízható, tévedhetetlen, melyet Isten azóta is minden lényeges hibától megőrzött. A Szentírást a Szent Szellem teszi érthetővé, élővé és hatóvá.

Az evangélium fogalma hitünk szerint 

Jézus Krisztus hív minden bűnös embert. Akik megtört szívvel, hittel és bűnbánattal Őhozzá jönnek (megtérnek), azoknak ingyen kegyelemből üdvösséget ad, igaznak nyilvánítja, és új élettel ajándékozza meg (újonnan szüli) őket. Ez az új élet nem a régi megjavítása, hanem Krisztus élete a Szent Szellem által. A jó cselekedetek által nem lehet üdvözülni, azok a Szent Szellem gyümölcse(i) a már újonnan született hívő életében. Isten Szelleme lakozást vesz, és üdvbizonyosságot munkál azokban, akik új, örök életet nyertek Krisztusban.

A Bibliai Kalandtábor (BIKA) céljai 

 • a Biblia legfontosabb üzenetének, az evangéliumnak a továbbadása az élménypedagógiára alapozva, egy-egy történelmi kor, bibliai történet, különböző országok, helyszínek megismerése, történések átélése által
 • természetközeli  életmód elsajátítása a bivakolás, tábortűz gyújtás, tájékozódás és a környezettudatos életvitel megismerésével, módszereivel 
 • az önállóság és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés fontosságára és értékeire való nevelés 

A tábori szabályok, a táborban történő események és a tábor szervezési alapelveinek kialakítása a fentebb felsorolt célok és értékek mentén történt, és ezek szellemiségét tükrözi. 

BIKA-tábori önkéntesség fogalma

A BIKA tinitábora 10-14 éves korosztály számára szervezett nyári tábor. A tábor szervezéséhez, lebonyolításához a tábor vezetősége a 16 éves vagy annál idősebb korosztályból önkéntes munkatársakkal dolgozik együtt. A munkatársak feladata a programok lebonyolításában való segítség, a táborozók felügyelete, továbbá a tábor vezetőivel való együttműködés a tábor céljainak elérésének érdekében.

Az önkéntesekkel szembeni elvárásaink 

 • A tábor hatékony működése és céljainak megvalósulása érdekében, valamint a tábor magas létszáma miatt szükséges egy olyan szabályrendszer közös elfogadása, mellyel együtt jár bizonyos személyes érdekekről, szempontokról és célokról való önkéntes lemondás.
 • Bizonyos magatartási elvek szükséges részeit képezik annak az erőfeszítésünknek, hogy olyan légkört teremtsünk, melyben megvalósulhatnak a BIKA-tábor céljai. Ezért, annak érdekében, hogy a fiatalok előtti bizonyságtételünk következetes és feddhetetlen maradjon, a BIKA-tábor elvárja önkénteseitől, hogy tartózkodjanak a szeszesital, dohányáru, illetve bármilyen kábítószer fogyasztásától vagy birtoklásától, és mindenféle házasságon kívüli szexuális tevékenységtől.
 • Önkénteseink számára – a tábor jellegéből fakadóan – már a nomád körülmények is a hétköznapi komfortzónából történő kilépést jelentik, ezért a táborban felmerülő különböző feladatok megoldása az átlagosnál is nagyobb terhelést jelent. Önkénteseink jelentkezésükkel vállalják a BIKA-tábor fenti sajátosságából fakadó extrém terhelést, több napos testi, lelki, szellemi kihívást, mely hisszük, hogy segít jellem- és személyiségfejlődésükben.  
 • Az önkéntes munkára való alkalmazás feltétele, hogy a jelentkező tagja vagy aktív résztvevője legyen egy, a BIKA-tábor hitvallásával és céljaival azonosulni tudó helyi keresztyén közösségnek, melyről a közösség vezetője az általunk közzétett ajánló formanyomtatványon nyilatkozik. Kivételt képeznek ez alól az építő hétre és a bontásra jelentkezők.
 • A jelentkezés további feltétele az évente, a BIKA-tábor építőhetével párhuzamosan megrendezésre kerülő Basic Training (alapképzés) elvégzése, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a BIKA-tábor szellemi, lelki és fizikai alapjaival, találkozhatnak azokkal a kihívásokkal, amelyekkel önkéntesként a táborban szembesülni  fognak. Kivételt képeznek ez alól az építő hétre és a bontásra jelentkezők.
 • Az önkéntes munkatársakkal szemben támasztott követelmények betartása abban az esetben is elvárt, ha valakinek saját meggyőződése nem teljesen egyezik ezekkel. Ha valaki jó lelkiismerettel nem tud feltételeinkkel azonosulni, azt önkéntes munkatársként nem tudjuk fogadni. Elvárásainkkal szembeni szándékos engedetlenség a BIKA-tábor önkéntes csapatából való azonnali kizárást eredményez.

A BIKA-tábor általános szabályai 

 • A tábor az aktuális táborra vonatkozó tájékoztatóban megjelölt találkozóhelyen és időben kezdődik, és az abban zárásként meghatározott helyen és időpontban ér véget. Ezen időszak alatt a tábori szabályzat betartása minden segítő számára kötelező! 
 • A tábor elején kihirdetett, a tábor területét meghatározó határokat átlépni, a tábor területét elhagyni  csak a tábori program keretében vagy a tábor szervezésével összefüggő feladatok ellátására, más esetben kizárólag táborvezetői engedéllyel szabad! 
 • A BIKA-tábor alapfilozófiája a természet megismerése és tisztelete. Így minden közreműködő felé elvárás a természet és az abban található élőlények épségének, egészségének megóvása. Kötelesek mindent megtenni azért, hogy az állatok és növények természetes életmenetét csak indokolt esetben zavarják. 
 • A táborban meghatározott időpontokban szervezett programokon történő részvétel mindenki számára kötelező! Kivételt képez ez alól, ha valaki a programok ideje alatt a tábori feladatával összefüggésben olyan tevékenységet lát el, amely ezt akadályozza. 
 • A táborban kihirdetett és kommunikált időpontok (pl. étkezések időpontjai, takarodó stb.) betartása mindenki számára kötelező! 
 • A táborban a résztvevők „családokba” szervezve élnek. A családok élén egy-egy idősebb, felelősségteljes fiatal mint „szülő” áll, néhány „családsegítővel”. A tábor ideje alatt a családba beosztott segítők és a táborozók is engedelmességgel tartoznak a „szülőknek”. Bármely, ezzel kapcsolatban felmerülő probléma esetén a táborvezetőhöz fordulhatnak panaszukkal. 
 • Az önkéntesek egymáshoz, táborozókhoz, vezetőkhöz való viszonyának a kölcsönös tiszteletre, udvariasságra, szeretetre kell épülnie. Egymás sértegetése, trágár beszéd, viszálykeltés nem megengedett! 
 • A táborban kialakított rendben a felettesek tisztelete, utasításainak betartása kortól és nemtől függetlenül kötelező!
 • A közös használatú szerszámokat, eszközöket egy központi raktárban tároljuk. A központi raktárból csak a segítő munkatársak, szervezők hozhatnak el szerszámokat. A raktárból a szerszámot felvevő/elvivő személy az általa elvitt szerszámért teljes felelősséggel tartozik, használat után az eszköz visszakerüléséről gondoskodni és a visszakerülésről meggyőződni köteles. 
 • Testi épséget veszélyeztető eszközök használata csak szervezői, nagykorú felügyelettel vagy a táborvezető által megbízott felügyelővel történhet. 
 • Minden önkéntes felelős a táborhely rendjéért, tisztaságáért, a tábori felszerelés és a rábízott eszközök épségéért, rendeltetésszerű használatáért. A felszerelés vagy eszköz meghibásodását, illetve az ezekben keletkezett károkat a tábor vezetősége felé minden résztvevő köteles haladéktalanul jelenteni! 
 • A szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozást a károkozó köteles a tábor számára a helyreállítás költségén megtéríteni! 
 • A tábori konyhában csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak! Nem konyhai dolgozó számára oda belépni csak akkor szabad, ha konyhai munkára van beosztva. 
 • A konyhához tartozó raktárba belépni csak a konyhai vezető kifejezett utasítására szabad! 
 • Az önkéntesek a tábori élelmiszer– és vízkészletet kötelesek a valós szükségleteik mértékének megfelelően fogyasztani és felhasználni! Az élelmiszerrel és ivóvízzel játszani, azt pazarolni szigorúan tilos! 
 • Étkezés után mindenki köteles elmosogatni és elpakolni saját evőeszközeit, tányérját, bögréjét. A mosogatás három fázisban, lavórokban történik, a törvény erre vonatkozó előírásai szerint. 
 • Szemetet a tábor területén kialakított szelektív (a hulladék típusának megfelelő) gyűjtőben szabad csak elhelyezni. 
 • A táborban nemenként elkülönített WC, illetve tisztálkodáshoz fóliából és raklapokból készült tisztálkodóegység kerül kialakításra. Ezek tisztán tartása, rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelező. Szigorúan tilos az ellenkező neműek egységeibe történő belépés! 
 • A táborban „orvosi” szerepkörben legalább egy szervező tartózkodik, akihez a résztvevők bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak.  A tábor előtt – szakorvos segítségével – elsősegélykészletet állítunk össze. Az ebben lévő gyógyászati készítmények, gyógyszerek alkalmazásáról a „tábori orvos” dönt. Vényköteles készítmények kizárólag orvosi diplomával rendelkező személy javaslatára adhatók ki. A „tábori orvos” nem feltétlenül orvos végzettségű személy, ezért felelősségi köre súlyosabb, életveszélyes helyzetben elsősegélynyújtásra és a mentésre hivatott szervek értesítésére terjed ki. 

Záró rendelkezések 

 • A tábor vezetői kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a fenti szabályok be nem tartásából eredő személyi sérülésekért, illetve dologi károkért. 
 • A táborban előforduló konfliktusok kezelése a tábor szellemiségét meghatározó keresztyén értékek mentén történik. Amennyiben az önkéntesek egymás közötti konfliktusaikat nem tudják maguk között megoldani, forduljanak a szervező csapathoz, szükség esetén a táborvezetőhöz segítségért! 
 • Jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegése – súlyától függően – az önkéntes munkatárssal szemben felelősségre vonást eredményezhet. Ennek következményeként az önkéntes a táborból hazaküldhető, melyről a táborvezető hoz döntést. Hazaküldés esetén a hazajutásról – saját költsége terhére – az önkéntes köteles gondoskodni. Az a segítő, aki a szabályzatot szándékosan, jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is kizárható a táborból. 
 • A jelentkezők a jelentkezési űrlap elküldésével kijelentik, hogy jelen dokumentumot elolvasták, megértették, és a benne részletezett szabályokat elfogadják.

A tábor szervezésekor kiemelten fontosnak tartjuk a költségek minimálisra szorítását egyrészt a nonprofit jelleg megőrzése érdekében, másrészt  azért, hogy a táborok szellemi üzenete minél szélesebb réteghez eljuthasson, anyagi helyzettől függetlenül. Igyekszünk tábor díjainkat alacsony szinten tartani, ami azért lehetséges, mert a szervezők mind az előkészítés, mind a lebonyolítás során, önkéntesen, díjazás nélkül, saját szabadidejük vagy munkahelyi szabadságuk terhére dolgoznak a táborért.

Minden olyan segítséget, felajánlást, adományt szívesen fogadunk, amellyel a BIKA tábort tartalmasabbá, színvonalasabbá eredményesebbé tehetjük. Táborunk non-profit jellege és a folyamatosan amortizálódó közös felszerelés, évről évre kihívást jelent a BIKA tábor megfelelő minőségű lebonyolításában. A részvételi díj a részt vevő táborozók költségeit fedezik. Új eszközök vásárlására, bővítésre csak adományokból van lehetőségünk melyeket eddig gyülekezeti és magán hozzájárulásokból befolyó összegekből fedeztünk.

Hogyan tudsz minket támogatni:

 • Imatámogatás: Hisszük, hogy Isten bízott meg minket ezzel a szolgálattal, köszönjük, ha imádkozol a tábori és az évközi tini munkáért! Ha feliratkozol a hírlevelünkre, negyed évente tájékoztatunk az egyesület munkájáról és az aktuális imatémákról.
 • Önkéntes munka: Amennyiben a szabadidőddel, munkáddal támogatnád  a tábort, úgy tájékozódj az önkéntes “fülön” a lehetőségekről, vagy vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!
 • Tárgyi adományok: Szívesen fogadunk jó állapotú tárgyi eszközöket, amelyekkel  táborunk eszközparkját, felszereltségét bővíthetjük (pl. sátor, hálózsák, matrac, sportszerek, rajzeszközök, konyhai használati tárgyak, technikai eszközök). Ha ezt a támogatási formát szeretnéd választani, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!
 • Pénzügyi támogatás: Amennyiben ránk bíznád, hogy támogatásod felhasználásához megtaláljuk a legfontosabb célt, úgy nincs más teendőd, mint az alábbi számlaszámra átutalni a támogatásra szánt összeget. Kérjük a megjegyzésbe feltétlen írd be, hogy „adomány”.
  Kedvezményezett neve: Horgony Egyesület
  Számlaszám: 
  11704007-22044929 (OTP bank)
  Közlemény: 
  adomány

Köszönünk minden segítséget!

Bezárás